Firemní kultura hraje klíčovou roli v úspěchu organizace a také v tom, jak se zaměstnanci cítí ve svém pracovním prostředí. Je tvořena hodnotami, tradicemi, pravidly, chováním a způsobem komunikace, které jsou v dané organizaci sdílené a podporované.

Je to v podstatě taková „duše“ společnosti, která ovlivňuje způsob, jakým se zaměstnanci chovají, jak pracují, ale i jak vnímají svou práci a organizaci jako celek.

Ať už je firemní kultura formálního či neformálního charakteru, bývá velmi často aspektem, na základě kterého se zaměstnanci rozhodují zda ve společnosti zůstat. Do určité míry ovlivňuje i zájem nových zaměstnanců.

Základem zdravé firemní kultury je vůle vedení a zaměstnanců ji žít a sdílet její základní hodnoty.

Základní atributy zdravé firemní kultury

Zdravá firemní kultura by měla splňovat několik klíčových atributů, které podporují produktivitu, spokojenost zaměstnanců a dlouhodobý úspěch organizace.

Jedním ze zásadních atributů jsou firemní hodnoty. Ty by měly být jasně definovány a sdíleny v celé organizaci. Každý zaměstnanec, bez ohledu na jeho zařazení, by měl tyto hodnoty znát, chápat je a podle nich se i chovat.

Organizace se zdravou firemní kulturou by měla mít nastavenou otevřenou a transparentní komunikaci mezi vedením a zaměstnanci. Ti by měli mít za každých okolností možnost získat relevantní a aktuální informace ohledně cílů, strategií, situace a ekonomických ukazatelů.

Dalšími aspekty jsou vzájemný respekt a inkluzivita. Rozmanitost zaměstnanců, ať už se jedná o pohlaví, rasu, věk, národnost, sexuální orientaci, náboženství, vzdělání, názory a další, by měla být za každých okolností respektována.

Zdravá organizace by měla podporovat a motivovat zaměstnance k jejich rozvoji a dát jim možnost pro případný profesní růst.

Zakotvena by měla být ve firemní kultuře také vyváženost mezi osobním a pracovním životem zaměstnance. Měl by jim být poskytnut dostatek flexibility a možnosti, aby této rovnováhy byli schopni dosáhnout.

V neposlední řadě je zdravá firemní kultura velmi úzce propojena s inovacemi, zlepšováním a zvyšováním efektivity. Organizace by měla nastavit takové prostředí, ve kterém budou moci zaměstnanci přicházet s nápady, implementovat je a sdílet si vzájemně know-how a zkušenosti.

Vybudovat a udržet zdravou firemní kulturu je velmi náročná a komplexní záležitost. Firemní kultura je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch a udržitelnost organizace. Investice do budování pozitivní a inkluzivní firemní kultury má zásadní dopad na spokojenost zaměstnanců, výkonnost organizace a vnímání značky veřejností.